Fabrika Gezisi Kayıt Formu

Fabrika gezilerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yoğun talep nedeniyle programlarımız hızlı dolmaktadır. Rezervasyon sistemimiz 4 aylık dönemler halinde planlanmıştır. Yeni ayın ilk haftası bir sonraki ayın takvimi açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

TOFAŞ Fabrika Gezisi Kuralları

 • Fabrika gezilerine 13 yaşın altındakiler iş güvenliği kurallarımız nedeniyle kabul edilmemektedir. 13-18 yaş arası öğrenciler, öğretmenleri veya velileri nezaretinde olması koşulu ile gezilere kabul edilmektedir.
 • Bilgi güvenliği politikamız nedeniyle fabrika içinde çekim yapılması yasaktır. Yanınızda bulunan kamera ve fotoğraf makinasını girişte güvenliğe teslim ediniz. Cep telefonlarını fotoğraf çekimi amaçlı kullanmayınız.
 • Fabrika içerisine silah, delici/kesici ve benzeri aletlerle girilmez. Yanınızda bulunan bu tür malzemeleri giriş öncesi emniyete alınmak üzere güvenliğe bildirerek teslim ediniz.
 • Gezi Sorumlunuz tarafından size sağlanacak kişisel koruyucu malzemelerin belirtilen noktalarda ve uygun şekilde kullanılması zorunludur.
 • Gezide ziyaretçi yeleklerinin giyilmesi zorunludur.
 • Açık burunlu ve topuklu ayakkabılar ile atölyelere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Gezi için rahat kıyafetler ve ayakkabılar giymenizi öneririz. İş güvenliği kurallarımız gereği, atölyelere kol ve bacakları açıkta bırakan kısa kollu giysiler, şort ve benzeri kıyafetlerle girilmesi tehlikeli ve yasaktır.
 • Kalp pili kullanan misafirlerimizin belli alanlara girişine izin verilmemektedir. Gezi Sorumlunuzu bununla ilgili mutlaka bilgilendiriniz.
 • Bina içi ve dışında yer alan yaya yollarından yürümeniz ve yaya geçitlerini kullanmanız gerekmektedir.
 • Güvenliğiniz açısından makina, ekipman ve benzeri aparatlara dokunulması kesinlikle yasaktır.
 • Fabrika gezisi esnasında kulaklıkların kesintisiz çalışması için sürekli olarak kulağınızda takılı olmasına ve gruptan uzaklaşmamaya özen gösteriniz.
 • Size verilecek olan güvenlik amaçlı yaka kartını ziyaret süresince kıyafetiniz üzerinde görünecek şekilde asılı olarak taşıyınız. Çanta içinde veya elde taşımayınız.
 • Ziyaretiniz süresince gezi sorumlunuzdan ayrılmayınız. Gezi sorumlunuzdan bağımsız bir şekilde, refakatsiz olarak fabrika içinde gezilmesi yasaktır.
 • Acil durumlarda Gezi Sorumlunuz ile birlikte kalınız, sizi en yakın noktadan güvenli bir şekilde bina dışına çıkaracaktır.
 • Fabrika gezisi esnasında elde edeceğiniz TOFAŞ’a ait gizli ve özel bilgileri her ne sebeple olursa olsun hiç kimseye ifşa etmeyeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız. Aksi durumun tespiti halinde TOFAŞ her türlü tazminat hakkını saklı tutar.
 • Fabrika gezisi kurallarına tam olarak uymanız beklenmektedir. Eğer bir grubu temsilen başvuru yapıyorsanız, bu kuralları tüm katılımcılar ile paylaştığınızdan emin olunuz. Kurallara uygun hareket edilmediği durumda TOFAŞ, kişinin/grubun geziye katılımını iptal edebilir.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
FABRİKA ZİYARETLERİNDE ZİYARETÇİLERDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Tofaş”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan fabrika ziyareti gerçekleştirmesi başvurunuzun değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.tofas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan fabrika ziyareti gerçekleştirmesi başvurunuzun değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.tofas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle başvurunuz sırasında elektronik ortamdan temin edilmekte, belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tofas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Tofaş’a iletmeniz durumunda Tofaş talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Tofaş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.